De Geschillencommissie

Is er sprake van een geschil met een klussenbedrijf en komt u er in onderling overleg met het klussenbedrijf niet uit, zelfs niet na een bemiddelingspoging via de VLOK? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Klussenbedrijven te Den Haag.

Wanneer een VLOK-lid het bindend advies niet nakomt, kun je als consument een beroep doen op de VLOK- nakomingsgarantie. Dit op grond van de Algemene Voorwaarden die VLOK-leden bij hun offertes moeten aanbieden.

Uitgangspunten bij het nakomen van garantie op klussen

De VLOK staat garant dat haar leden de uitspraken van de Geschillencommissie nakomen. Uitgangspunt daarbij is dat leden van de VLOK in principe klussen verrichten van beperkte omvang. In de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016 is aangegeven, dat de nakomingsgarantie door de VLOK beperkt is tot een bedrag van € 10.000,-. Het maximumbedrag vloeit voort uit de regels van de Nederlands Bank als toezichthouder op verzekeraars en banken.

Wanneer het klussenbedrijf door de Geschillencommissie veroordeeld wordt tot een grotere schadevergoeding, zal de VLOK de consument bijstaan om ook de schade boven de € 10.000 op het klussenbedrijf te verhalen.

De letterlijke tekst van artikel 15 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016 luidt:

  1. De VLOK staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een bedrag van 10.000 euro tegen overdracht van de vordering van de consument op de ondernemer aan de VLOK, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
  2. Indien de vordering van de consument uit hoofde van het bindend advies meer dan 10.000 euro bedraagt, dan verbindt de VLOK zich jegens de consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere betaling van de ondernemer te verlangen en – zo nodig in rechte – tot invordering over te gaan. Het door de VLOK ingevorderde en van de ondernemer ontvangen bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de VLOK aan de consument te worden uitgekeerd. Het verhaalstraject voor het eventueel resterende bedrag wordt binnen diezelfde termijn van vier weken gestart en zo spoedig mogelijk afgerond.
  3. Vervallen per 1 januari 2020.

Kortom, alles valt of staat met het maken van goede afspraken.

Daarbij spelen de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden een centrale rol! Meer weten…..

 

terug

Delen: