Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Antwoord voor bedrijven | Centraal Bureau voor de Statistiek

Waar krijgt u mee te maken als u personeel gaat aannemen? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden op de arbeidsmarkt. Wilt u buitenlands personeel aannemen? Dan heeft u een aantal extra verplichtingen. Personeel aannemen begint al bij een effectieve werving en selectie. Lees hier wat u moet regelen.

Personeel aannemen

1. Werving en selectie van personeel

De werving en selectie is een belangrijke eerste stap voordat u personeel gaat aannemen. U bent tenslotte op zoek naar de juiste medewerker voor uw openstaande vacature. Werving en selectie begint al bij het schrijven van een vacaturetekst. Om goede respons te krijgen is de keuze van het medium en de juiste doelgroep bepalend. Hoe schrijft u een vacaturetekst? En via welk kanaal gaat u werven? Lees de tips voor een goede vacaturetekst en start met een effectieve werving en selectie van uw ideale kandidaat.

2. Screen uw toekomstige werknemers

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Screen dan de sollicitant. Dat kunt u ook doen met interimmedewerkers, zzp’ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.

3. Controleer de identiteit van uw werknemers

Bij indiensttreding moet u de identiteit controleren van al uw arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.

4. Meld u als werkgever aan bij de Belastingdienst

Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. U ontvangt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen.

5. Sluit een arbeidscontract af

Wat is een arbeidscontract? Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. In een arbeidscontract legt u het salaris van uw werknemer vast en geeft u aan of er een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor uw werknemer geldt. U kunt een arbeidscontract mondeling of schriftelijk afsluiten.

6. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers.

7. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor al uw personeel. Inspectie SZW of uw brancheorganisatie kan u informeren over de voorschriften.

8. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie op

Zodra u personeel in dienst neemt, bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin legt u de risico’s voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt.

9. Draag socialeverzekeringspremies af

Als uw werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet u in Nederland socialeverzekeringspremies voor hem afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden.

10. Ga na of uw werknemer een zorgverzekering heeft

Uw werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is hij niet verzekerd? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens hem een zorgverzekering af en moet u de premie afdragen aan het Zorginstituut Nederland.

Buitenlands personeel aannemen

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen.

2. Vraag een TWV of GVVA aan

Als u iemand van buiten de EER/Zwitserland aanneemt voor korter dan 3 maanden, dan moet u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. Neemt u iemand aan voor 3 maanden of langer? Dan vraagt u meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan.

3. Vraag een A1-verklaring aan

Wat is een A1-verklaring? Een A1-verklaring toont aan in welk land de sociale verzekeringen moeten worden betaald. De A1-verklaring geldt voor de landen in de EU en de EER inclusief Zwitserland. U vraagt deze dus aan als u of uw werknemer voor u in het buitenland gaat werken. De aanvraag loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Neemt u een werknemer uit het buitenland aan, dan moet u bij een van de buitenlandse zusterorganisaties de A1-verklaring aanvragen. Daarin staat vermeld dat er geen bezwaar is dat de Nederlandse sociale verzekeringen op uw buitenlandse werknemer worden toegepast.

4. Zorg voor geschikte huisvesting

Voor medewerkers met een tewerkstellingsvergunning bent u verplicht om geschikte huisvesting te verzorgen. Hierbij moet u voldoen aan de regels van uw gemeente.

Feiten en cijfers: personeelssterkte

De grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden. Het laat het percentage bedrijven zien met een toename van het personeel minus het percentage bedrijven met afname van personeel.

Delen: