Algemene ledenvergadering

Ten minste eenmaal per jaar worden alle VLOK-leden uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering. Voor elke vereniging is dit eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over de activiteiten van de VLOK en over de financiën. Daarnaast doet het bestuur voorstellen voor de activiteiten in de toekomst.

Regiobijeenkomsten

Om zoveel mogelijk in contact te komen met de leden en het “vergaderen” zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is gekozen voor de opzet dat in het voorjaar Regiobijeenkomsten worden gehouden. Dan staan de lopende activiteiten centraal. Wat doet de VLOK op dit moment en wat moet de koers van de VLOK worden?

Uit de inbreng van de leden tijdens de regiobijeenkomsten maakt het bestuur een activiteitenplan op voor het volgende jaar. Dit plan legt het bestuur in het najaar aan de leden voor samen met een begroting.

Besluitvorming

In de najaarsvergadering worden de belangrijkste besluiten genomen. Dan legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Aan de hand van een presentatie legt het bestuur uit wat er zoal gedaan is aan activiteiten. En de besteding van de contributie brengt het bestuur in beeld aan de hand van de jaarcijfers over het afgelopen verenigingsjaar.

Tijdens de najaarsvergadering geven de leden ook aan wat er in het komend verenigingsjaar moet gebeuren. Dit vindt zijn weerslag in het vaststellen van de begroting voor het komend jaar. Op dat moment wordt ook de contributie voor het komend jaar vastgesteld.

Delen: