Algemene ledenvergadering

Ten minste eenmaal per jaar worden alle VLOK-leden uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering. Voor elke vereniging is dit eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over de activiteiten van de VLOK en over de financiën. Daarnaast doet het bestuur voorstellen voor de activiteiten in de toekomst.

Ledenadviesraad

Sinds 2019 kent de VLOK een Ledenadviesraad, die is samengesteld uit leden, die zich graag voor de VLOK inzetten als ambassadeur in de regio of als klankbord voor het bestuur. De Ledenadviesraad komt in beginsel viermaal per jaar bijeen.

Regiobijeenkomsten

Om zoveel mogelijk in contact te komen met de leden en het “vergaderen” zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is gekozen voor de opzet dat regelmatig Regiobijeenkomsten worden gehouden. Die worden meestal georganiseerd samen met de VLOK-ambassadeurs en de VLOK-partners.

Uit de inbreng van de leden tijdens de regiobijeenkomsten maakt het bestuur – gesteund door de Ledenadviesraad – een activiteitenplan op voor het volgende jaar. Dit plan legt het bestuur in het najaar aan de leden voor samen met een begroting.

Besluitvorming

In de najaarsvergadering worden de belangrijkste besluiten genomen. Dan legt het bestuur ook in financieel opzicht verantwoording af over het gevoerde beleid.

Tijdens de najaarsvergadering geven de leden ook aan wat er in het komend verenigingsjaar moet gebeuren. Dit vindt zijn weerslag in het vaststellen van de begroting voor het komend jaar. Op dat moment wordt ook de contributie voor het komend jaar vastgesteld.

Delen: