NEN nodigt alle belanghebben uit de markt uit om te reageren op het ontwerp NPR 8092, dat opgesteld is binnen de normcommissie ‘Consumentendossier’, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) van kracht, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouwsector wordt ingezet. Het stelsel legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken zwaarder bij de aannemer dan voorheen en versterkt de positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer. De wet schrijft voor dat aannemers bij oplevering twee dossiers moeten overhandigen:

1) Het privaatrechtelijk Consumentendossier. De aannemer toont in dit dossier aan dat hij heeft gerealiseerd wat is afgesproken en dat hij goed en deugdelijk werk heeft afgeleverd. Ook neemt hij de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud op in het dossier.

2) Het publiekrechtelijk ‘dossier bevoegd gezag’: over de inhoud van dit dossier worden in het Bouwbesluit nadere regels opgenomen.

Deze ontwerp-NPR is bedoeld als handreiking aan aannemers om zelf een digitaal Consumentendossier op te stellen, dat straks bij oplevering aan consumenten moet worden overgedragen voor nieuwbouw en verbouw. In de NPR wordt omschreven waar het digitale Consumentendossier ten minste aan moet voldoen.

Er zijn twee korte filmpjes gemaakt, om de functie van het Digitale Consumentendossier uit te leggen: een filmpje vanuit het perspectief van de consument en een filmpje vanuit het perspectief van de aannemer.

Meer weten: https://www.normontwerpen.nen.nl

 

 

Delen: