Mocht zich onverhoopt een geschil voordoen tussen opdrachtgever en klussenbedrijf dat niet oplosbaar is in onderling overleg, dan kunt u als consument terecht bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven. Op grond van artikel 15 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016 staat de VLOK garant dat leden van de VLOK de uitspraken van de Geschillencommissie nakomen.

Uitgangspunt daarbij is dat leden van de VLOK in principe klussen verrichten van beperkte omvang. In de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016 is – op voorschrift van de Nederlandse Bank – aangegeven, dat de nakomingsgarantie door de VLOK beperkt is tot een bedrag van € 10.000,-. Wanneer het klussenbedrijf door de Geschillencommissie veroordeeld wordt tot een grotere schadevergoeding, zal de VLOK de klant bijstaan om ook de schade boven de € 10.000 op het klussenbedrijf te verhalen.

De letterlijke tekst van artikel 15 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016 luidt:

De VLOK staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een bedrag van 5.000 euro tegen overdracht van de vordering van de consument op de ondernemer aan de VLOK, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
Indien de vordering van de consument uit hoofde van het bindend advies meer dan 10.000 euro bedraagt, dan verbindt de VLOK zich jegens de consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere betaling van de ondernemer te verlangen en – zo nodig in rechte – tot invordering over te gaan. Het door de VLOK ingevorderde en van de ondernemer ontvangen bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de VLOK aan de consument te worden uitgekeerd. Het verhaalstraject voor het eventueel resterende bedrag wordt binnen diezelfde termijn van vier weken gestart en zo spoedig mogelijk afgerond.
Het klussenbedrijf kan ten behoeve van de consument op diens verzoek een aanvullende verzekering sluiten waarbij voor de nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie een faillissementsdekking mogelijk wordt tot een bedrag van 50.000 euro per uitspraak. Deze verzekering dient vóór het verstrekken van de opdracht te zijn afgesloten.
VLOK-leden, die deelnemen aan de VLOK-Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, kunnen ten behoeve van hun klanten de nakomingsgarantie tot een bedrag van 50.000 euro verzekeren. Dat biedt u als consument een extra zekerheid vooral bij wat grotere klussen. Het kan zijn dat het klussenbedrijf u voor die extra verzekerde garantie een vergoeding vraagt.

Voor de precieze spelregels rondom het inroepen van de nakomingsgarantie, zie hierna of kijk op de internetsite van de Geschillencommissie bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven.

Delen: