De Geschillencommissie

Is er sprake van een geschil met een klussenbedrijf en komt u er in onderling overleg met het klussenbedrijf niet uit, zelfs niet na een bemiddelingspoging via de VLOK? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Klussenbedrijven te Den Haag.

Wanneer een VLOK-lid het bindend advies niet nakomt, kunt u als consument een beroep doen op de VLOK- nakomingsgarantie. Dit op grond van de Algemene Voorwaarden die VLOK-leden bij hun offertes moeten aanbieden.

Uitgangspunten bij het nakomen van garantie op klussen

De VLOK staat garant dat haar leden de uitspraken van de Geschillencommissie nakomen. Uitgangspunt daarbij is dat leden van de VLOK in principe klussen verrichten van beperkte omvang. In de VLOK Uitvoeringsvoorwaarden 2021 is aangegeven, dat de nakomingsgarantie door de VLOK beperkt is tot een bedrag van € 5.000,-, maar kan deze op verzoek van het VLOK-lid en de consument worden verruimd tot € 10.000,-. Dat laatst is het maximumbedrag waarvoor de borgstelling door de VLOK mag gelden volgens de regels van de Nederlands Bank.

Wanneer het klussenbedrijf door de Geschillencommissie veroordeeld wordt tot een grotere schadevergoeding, zal de VLOK de consument bijstaan om ook de meerdere schade op het klussenbedrijf te verhalen.

De letterlijke tekst van artikel 15 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2021 luidt:

  1. De VLOK staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een bedrag van 5.000 euro tegen overdracht van de vordering van de consument op de ondernemer aan de VLOK, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan. Deze borgstelling geldt niet ingeval en voor zover het bindend advies betrekking heeft op een gedane aanbetaling waarvoor geen werkzaamheden zijn verricht.
  2. Indien de vordering van de consument uit hoofde van het bindend advies meer dan 5.000 euro bedraagt, dan verbindt de VLOK zich jegens de consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere betaling van de ondernemer te verlangen en – zo nodig in rechte – tot invordering over te gaan. Het door de VLOK ingevorderde en van de ondernemer ontvangen bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de VLOK aan de consument te worden uitgekeerd. Het verhaalstraject voor het eventueel resterende bedrag wordt binnen diezelfde termijn van vier weken gestart en zo spoedig mogelijk afgerond.
  3. De consument kan met het klussenbedrijf aan de VLOK verzoeken het in het eerste lid genoemde maximumbedrag voor de nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie ingeval van faillissement van de ondernemer te verhogen tot een bedrag van 10.000 euro per uitspraak. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de VLOK onder overlegging van de door beide partijen ondertekende overeenkomst met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. De voorwaarden voor inwilliging van dit verzoek staan vermeld op www.vlok.nl.

Wilt u gebruik maken van de hierboven in het derde lid genoemde mogelijkheid tot verruiming van de VLOK-nakomingsgarantie,  ga dan naar “Nog een stap verder met de extra garantie!”

Kortom, alles valt of staat met het maken van goede afspraken.

Daarbij spelen de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden een centrale rol! Meer weten…..

terug

Delen: