Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Ze zijn extra privacy-gevoelig. Bijzondere persoonsgegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt, dat wil zeggen: opgeslagen, verstuurd of anderszins gebruikt. Als je dergelijke gegevens niet nodig hebt, gebruik ze dan ook niet. Ons advies is om hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Er staat niet voor niets een rood uitroepteken bij. Hieronder uitleg en voorbeelden van de bijzondere persoonsgegevens.

Etnische afkomst.
Gegevens over etnische afkomst hebben betrekking op een volk of een bevolkingsgroep. Dit is discriminatie-gevoelige informatie Let hierbij op:
– pasfoto, smoelenboek, medewerker foto’s op de website;
– nationaliteit/geboorteland is niet direct een gegeven over etnische afkomst, maar in combinatie met andere persoonsgegevens mogelijk wel.

Politieke opvattingen of voorkeur.
Een politieke voorkeur zou kunnen blijken uit het e-mailadres van een persoon (fictief voorbeeld: Jan@CDA.nl).

Religieuze opvatting of overtuiging.
Het geloof of de levensovertuiging van een persoon zoals:
– lid van een kerkgenootschap/moskee/synagoge;
– Voorkeur voor koosjer- of halalvoedsel.

Lidmaatschap van een vakbond
Het lid zijn van een vakbond wordt gezien als gevoelige informatie.

Genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie.
Hiermee bedoelen we technieken om lichaamskenmerken van een persoon te meten en vast te stellen. Deze kunnen herleiden naar één persoon. Denk hierbij aan:
– irisscan;
– vingerafdruk;
– stemherkenning;
– gezichtsscan.

Gegevens over gezondheid.
Gegevens over de gezondheid van een persoon. Denk hierbij naast ziektebeelden ook aan:
– zwangerschap;
– voedselallergie;
– ADHD, astma, e.d.

Gegevens over seksuele geaardheid.
Gegevens waaruit de seksuele geaardheid van een persoon zou kunnen worden afgeleid.

Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband-houdende veiligheidsmaatregelen Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
– veroordelingen;
– strafblad;
– straatverbod;
– stadionverbod.

Salarisgegevens.
Denk hierbij ook aan praktische documenten, zoals:
– loonstrook;
– jaaropgave.

Paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is (zonder voorlegger gekopieerd).
Uit een pasfoto zou de etniciteit van een persoon afgeleid kunnen worden. Dit heeft dus een verband met het onderdeel etnische afkomst.

BSN-nummer.
Organisaties buiten de overheid mogen het BSN (burger-servicenummer) alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners (zoals huisartsen en apotheken) en zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het ook wel onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer. Organisaties kunnen niet onder dit verbod uitkomen door mensen toestemming te vragen voor het gebruik van hun BSN!

Delen: